เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ น.อ.นาถวุฒิ หยูทอง รอง ผอ.สบน.ทอ.ในฐานะ

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติการบินแบบ Reduced Vertical Separation Minimum

(RVSM) บ.ล.๑๙ พร้อมด้วย ร.อ.พีรศักดิ์ นพอนันต์ชัย หน.ผู้ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติการบิน บ.ล.๑๙

และ น.อ.บุญเยี่ยม เรณุมาน หน.ผู้ตรวจสอบความสมควรเดินอากาศ บ.ล.๑๙ และคณะ ดำเนินการตรวจสอบ

ภาคอากาศเพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการบินแบบ RVSM บ.ล.๑๙ เส้นทางดอนเมือง-เชียงใหม่-อู่ตะเภา-ดอนเมือง

S 16859160

549292