สารบัญ ระเบียบ คู่มือ คำสั่ง

 

Code  Series      Subject อนุมัติ
AFR 00 

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการกำกับการบิน พ.ศ.2563 

17 ก.ย.63
AFR 01 

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติการบิน พ.ศ.2564

20 เม.ย.64
AFR 02 

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยความสมควรเดินอากาศพ.ศ.2564

20 พ.ค.64

AFR 03

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน พ.ศ.2564

23 ธ.ค. 64
AFR  04

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ พ.ศ.2565

21 ต.ค.65

 

 

Code

Series   

Subject                                                                                                                                

อนุมัติ 
AFM        02-001           

CAME RE.1.2                                                                                                                       

   23 มิ.ย.65     
AFM  02-002

GRIPEN MOE Re.1.2                                                                                                           

23 มิ.ย.65
AFM  02-003

SAAB MOE Re.1.2                                                                                                               

23 มิ.ย.65
AFM  03-014

คู่มือ ทอ.หลักเกณฑ์มาตรฐานสนามบินเกี่ยวกับการออกแบบสนามบินและการปฏิบัติการในสนามบิน

(Aerodrome Design and Operations Criteria)                                                                      

24 ส.ค.65

 

 

Code         Series                 

Subject                                                                                                                                     

อนุมัติ
MAA RA 00-001

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง จรรยาบรรณนายทหารตรวจสอบมาตรฐาน

 25 ส.ค.64     
MAA RA 01-002

ระเบียบสำนักงานการบินกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรับรองการปฏิบัติการบินแบบReduced Vertical Separation Minimum : RVSM พ.ศ.2564

17 พ.ค.64
MAA RA 01-003

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง การรับรองอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน (MEL)

17 พ.ค.64
MAA RA 01-004

ระเบียบ สบน.ทอ.ว่าด้วย นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติการบิน พ.ศ.2564

4 มิ.ย.64
MAA  RA 02-001

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การออกและต่อ C of A 

28 พ.ค.64
MAA RA 02-145

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองหน่วยซ่อมประกาศ

3 ก.พ. 65
MAA RA 02-003

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง วิธีการที่ยอมรับได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองหน่วยซ่อม

28 ก.พ. 65
MAA RA 02-004

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน

3 มี.ค. 65
MAA RA 02-005

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง ข้อกำหนดการคงความต่อเนื่องความสมควรเดินอากาศ (continuing Airworthiness)

15 มี.ค. 65

MAA

RA 06-001 

ระเบียบ สบน.ทอ ว่าด้วยใบอนุญาตนักบินทหาร พ.ศ.2564

17 พ.ค.64

MAA RA 06-66

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่องใบอนุญาตช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน 

11 ก.ค.65
MAA RA 06-003

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบภาควิชาการเพื่อขอรับใบอนุญาตนักบินทหาร ชั้น 1

3 ธ.ค.64
MAA RA 06-004

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอบันทึกศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating)

 28 ม.ค. 65
MAA RA 06-005

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบภาควิชาการใบอนุญาตนักบินทหาร ชั้น 2

4 ส.ค.65
MAA RA 06-66A

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ประเภทA

8 ส.ค.65

 

 

Code  Series           Subject อนุมัติ
GM         01-001            

Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) 

พ.ค.64
GM 02-001

Guildance Material for Maintenanc Organizaton : Training Programe Manual

21 มี.ค.65
GM 02-002

Guidance Material for Development of Maintenance Organization Exposition

27 เม.ย.65

 

 

 

Code Series Subject     อนุมัติ
FORM  QMS-001       

Audit Report Form                                                                                

      มี.ค.65