สารบัญ ระเบียบ คู่มือ คำสั่ง

 

Code  Series      Subject อนุมัติ
AFR 00 

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการกำกับการบิน พ.ศ.2563 

17 ก.ย.63
AFR 01 

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติการบิน พ.ศ.2564

20 เม.ย.64
AFR 02 

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยความสมควรเดินอากาศพ.ศ.2564

20 พ.ค.64

AFR 03

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน พ.ศ.2564

23 ธ.ค. 64

 

 

Code  Series  Subject  อนุมัติ 
 AFM       

 02-001           

CAME for Wing 7

       พ.ค.64       
 AFM  02-002

MOE for Gripem 39 C/D

พ.ค.64
 AFM  02-003

MOE for SAAB 340B/AEW                                                                                               

พ.ค.64 
AFM  02-004

CAME RE.1.2(final)

23 มิ.ย.65
AFM  02-005

GRIPEN MOE Re.1.2(final)

23 มิ.ย.65
AFM  02-006

SAAB MOE Re.1.2(final)

23 มิ.ย.65

 

 

Code         Series               

Subject                                                                                                                                     

อนุมัติ
MAA RA 00-001

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง จรรยาบรรณนายทหารตรวจสอบมาตรฐาน

         ส.ค. 64     
MAA RA 01-002

ระเบียบสำนักงานการบินกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรับรองการปฏิบัติการบินแบบ

Reduced Vertical Separation Minimum : RVSM พ.ศ.2564

พ.ค.64
MAA RA 01-003

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง การรับรองอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน (MEL)

พ.ค.64
MAA RA 01-004

ระเบียบ สบน.ทอ.ว่าด้วย นายทหารตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติการบิน พ.ศ.2564

พ.ค.64
MAA  RA 02-001

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การออกและต่อ C of A 

พ.ค.64
MAA RA 02-145

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองหน่วยซ่อมประกาศ สบน.ทอ.

ก.พ. 65
MAA RA 02-003

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง วิธีการที่ยอมรับได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองหน่วยซ่อม

ก.พ. 65
MAA RA 02-004

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน

3 มี.ค. 65
MAA RA 02-005

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง ข้อกำหนดการคงความต่อเนื่องความสมควรเดินอากาศ (continuing Airworthiness)

15 มี.ค. 65

MAA

RA 06-001 

ระเบียบ สบน.ทอ ว่าด้วยใบอนุญาตนักบินทหาร พ.ศ.2564

17 พ.ค.64

MAA RA 06-001

ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบภาควิชาการเพื่อขอรับใบอนุญาตนักบินทหาร ชั้น 1

 ธ.ค.64
MAA RA 06-002 ประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอบันทึกศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating)  ม.ค. 65
MAA RA 02-006 ประกาศ สบน.ทอ. เรื่องใบอนุญาตช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน 

12 ก.ค.65

 

 

Code  Series           Subject อนุมัติ
GM         01-001            

Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) 

พ.ค.64
GM 02-001

Guildance Material for Maintenanc Organizaton : Training Programe Manual

21 มี.ค.65
GM 02-002

Guidance Material for Development of Maintenance Organization Exposition

27 เม.ย.65
GM 00-001

คู่มือระบบบริหารคุณภาพ สำนักงานการบิน กองทัพอากาศ Quality Management Manual

            27 มิ.ย.65                

 

Code 

Series                   

Subject    อนุมัติ            

Checklist  

02-001 

RVSM Airworthiness compliance checklist  

 22 มี.ค.65
Checklist 02-002

Airworthiness Division of MAA Compliance Review and Approval Checklist-Training Program Manual

 27เม.ย.65
Checklist 02-003

Compliance Review and Approval Checklist - Maintenance Organisation Exposition

 20 พ.ค.65
Checklist 02-145

Compliance Review and Approval Checklist - Repair Station Requirement

 20 พ.ค.65

 

 

Code Series Subject     อนุมัติ
FORM  QMS-001       

Audit Report Form                                                                                

      มี.ค.65